Tian Lio Sha more at http://www.dunhuang168.com

Tianliosha     Tianliosha

 

Tian Lio Sha - one of Randolf's art friends from Guangzhou.